top of page

Hızlı.
Pratik.
Sonuç odaklı.

alan6
alan9
alan10

Çalışma ve Uzmanlık Alanlarımız

Geniş bir hizmet yelpazesinde sunduğumuz hukuki destek konularından odaklandığımız bazı temel alanları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Aile ve Miras Hukuku

 • Aile konutu ve uygulamaları, Ailenin korunmasına dair 6284 sayılı kanundan doğan davalar

 • Boşanma davaları, Evlat edinme izin davası, Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri, Mirasçılık belgesinin alınması, 

 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar, mirasta defter tutulması

 • Nafaka davaları

 • Nişan bozulmasından doğan davaları

 • Tanıma ve Tenfiz

 • Velayet davaları, Vesayet ve kayyım davaları, Vasiyetnamenin iptali davaları

2

Arabuluculuk Hizmetleri

 • Tarafların soruna ve çözüme odaklanmasını sağlayarak, Her iki tarafın da tatmin olacağı etkin Arabuluculuk

 • İşçi-işveren, maddi-manevi tazminat, zarar tazmini, kira, borç-alacak ilişkisi, sözleşmesel ilişkiler ve daha birçok alanda ihtiyari arabuluculuk hizmeti ve taraf vekilliği

3

Ceza Hukuku

 • İş dünyasında karşılaşılan hukuki sorunlara, beyaz yaka ceza hukuku alanında edindiğimiz tecrübelerle, müvekkillerimize daha etkili bir savunma sunmayı hedefliyoruz.

 • Suçlamalarla başa çıkma, soruşturmalar ve davalarda güçlü destek

 • Soruşturma ve Kovuşturma aşamalarında avukatlık hizmeti

4

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

 • Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için arabuluculuk dâhil tüm etkin çözümleri sunmayı ve uyuşmazlıkları hızlı ve etkili bir şekilde çözüm

 • Dostane yollarla çözülemeyen anlaşmazlıklar için her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi

 • Trafik kazaları, sözleşmeler, haksız fiiller, iş kazaları, ceza hukuku ve hekim hataları olmak üzere tüm hukuk disiplinlerinden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ve destekten yoksun kalma, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplara ilişkin tazminat davalarının açılması, yürütülmesi, karara bağlanması için avukatlık hizmeti

5

Deniz ve Taşımacılık Hukuku

 • Gemi alım satımları

 • Navlun ve gemi kiralama sözleşmelerinin ve gemi işletmeciliği sözleşmelerinin hazırlanması, gerektiğinde sözleşmelerin tadili ve feshi işlemlerinde temsil,

 • Sözleşme ihlali hallerinde ihlalin sonlandırılması ve doğacak zararların karşılanması, karşı taraf ile müzakerelere katılma, varsa sözleşmedeki tahkim şartının uygulanmasını sağlama, mahkemelerde dava açma, suç duyurusunda bulunma ve seferden men kararlarının yetkili kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi işlemleri

 • P&I Sigorta, demuraj ve gemi adamı alacakları ve tazminatlar

 • Deniz kazası sonucu oluşan deniz ve çevre kirliliği zararlarının tazmini davalarında ve idari para cezalarına itiraz işlemlerinde temsil, deniz kazası sonucunda doğacak zararların tazmini için dava açma, şartları oluştuğu takdirde suç duyurusunda bulunma, sigorta şirketlerine başvurma ve üçüncü şahıslara rücu işlemleri

6

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Hem fikri mülkiyet hem de sınai mülkiyet; kurulması, tescili ve korunması aşamalarında hukuki danışmanlık

 • Marka, patent, faydalı model, tasarım, lisans ve telif hakları konuları olmak üzere fikri ve sınai haklar hukukunun tüm konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti

 • Tescil öncesi araştırma, tescil başvurularına dair işlemlerin yürütülmesi ve lisanslandırılması

 • Fikri ve sınai haklara ilişkin kullanımların devri, sınırlandırılması, yenilenmesi, teminata konu edilmesi, güvenliklerinin sağlanması

 • Fikri ve sınai hakların ihlalleri söz konusu olduğunda ise ihlalin giderilmesi ve müvekkillerimizin hak kayıplarının önlenmesi için arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yolları ile avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

7

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin    revize edilmesi, mevzuata uygun insan kaynakları süreçlerini organize etmek, iş güvenliği ile ilgili denetimlerde hazır bulunma, iş kazalarından kaynaklanan idari, cezai ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, fesih ve çıkış bildirimlerinin yapılması, işçilik alacakları, tazminatlar ve hizmet tespiti davaları

 • İşveren insan kaynakları ve İşe alım ve işten çıkarma süreçlerinde danışmanlık

 • Çalışma Oturum İzinleri

8

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

 • Taşınmaz alım satımı

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması

 • Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri

 • Kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı işlemleri

 • Taraf ihtilaflarında danışmanlık ve kira ve tahliye davaları, tapu iptal tescil ve gayrimenkul dava süreçlerinde avukatlık hizmeti

9

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 • KVK uyum proje yönetimi

 • Uyum süreci tamamlanmış veri sorumlusu şirketler için sürdürülebilir danışmanlık

 • Kurum içi eğitimler

 • Risk analizi

10

Ticaret Hukuku

alan1
alan2
alan3
alan4
alan5
alan7
alan8
 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, sona erdirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü, ticari görüşmeler ve uzlaşma,

 • Şirket ortaklığı, alım satım, tedarik, reklam, sponsorluk, Franchising (bayilik), lisans sözleşmeleri dahil ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü sözleşmeler, yatırım teşvikleri, yabancı sermaye transferi, şirket kuruluşlarına ilişkin resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,

 • Bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi, e- ticaret gibi konularda kişisel, ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık

 • Ticaret, iki kişinin güçlü ilişkisiyle kurulur. Bu nedenle bu ilişkinin başlangıçtan itibaren düzgün kurulması önemli bir noktadır. Biz de rekabetin, globalleşmenin verdiği hızla ve imkanla doğru bir rehber olmayı amaç edindik. Ticarette alınan yanlış kararlar ve kurulan yanlış ilişkiler, sizi ciddi maddi manevi zararlara uğratabilir. Kişiler hevesle ticarete atıldıkları için bazen bu en önemli noktayı kaçabilir ve yükümlülükler doğurabilir. Bizden hukuki destek alarak bu yükümlülüklerden kaçınabilirsiniz.

bottom of page